Начало


„ПОЛИТЕРМ“ ООД проектира и изработва широка гама електрически промишлени пещи за термообработка и промишлени нагревни елементи по техническо задание на клиента. Фирмата извършва ремонт и модернизация на съществуващи промишлени пещи и съоръжения.

Благодарение на мобилната си организационна структура и оборудване компанията предлага аварийни ремонти, осъществявани от висококвалифицирани екипи за кратки срокове.

Разполагаме с пълно производствено-техническо оборудване, необходимо за пълноценно извършване на дейностите на фирмата. За извършване на производствената си дейност „ПОЛИТЕРМ“ ООД използва собствена производствена база, включваща механичен участък, монтажен участък и участък изработка на ел.табла и промишлени нагревателни елементи. Налично е закрито складово помещение и административна част.

В компанията е внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2015 – сертификат 15345/07.02.2019 с обхват „Проектиране, производство, ремонт, реконструкция и модернизация на електрически промишлени пещи. Проектиране и производство на промишлени нагревателни елементи.”