Съобщение за сключен ДБФП BG16RFOP002-2.040-1026-C01


„ПОЛИТЕРМ“ ООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1026-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ПОЛИТЕРМ” ООД, чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване и повдигателно съоръжение“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 284 735,11 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 199 314,58 лв. (169 417,39 лв. – европейско и 29 897,19 лв. – национално съфинансиране) със срок за изпълнение 12 месеца.

Целта на проекта е подобряване на производствения капацитет и създаване на възможност за по-висок експортен потенциал, чрез увеличаване производството на предлаганите продукти и услуги.
Конкретните специфични цели на проекта са както следва:
• Подобряване на производствения капацитет на дружеството;
• Намаляване на производствените разходи, чрез подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес
• Подобряване качеството на предлаганите изделия на „ПОЛИТЕРМ” ООД.

Целите на проекта ще се постигнат чрез инвестиция във високо производително технологично оборудване – закупуване и въвеждане в експлоатация на Универсален струг, Линия за термообработка и повдигателно съоръжение за обслужване на оборудването. Новото оборудване води до създаване на конкурентни предимства, чрез подобряване на ефективността и ефикасността на производствения процес, повишаване на ресурсната ефективност и до подобряване качеството на предлаганите продукти.

Вследствие на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните конкретни резултати:
– Изменение на средните генерирани приходи от износ – 3 659,6 %;
– Нарастване на нетните приходи от продажби –33,40 %;
– Нарастване на производителността – 16,85 %.


www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-2.040-1026-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ПОЛИТЕРМ” ООД, чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване и повдигателно съоръжение“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПОЛИТЕРМ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.